Kako postati član

 

Postati ?lanom PK ?rne Mambe je vrlo lako – usmenim ili pismenim zahtjevom i pla?anjem ?lanarine za teku?u godinu, nakon ?ega dobijete ovjerenu planinarsku iskaznicu sa markicom HPS-a koja vrijedi cijelu kalendarsku godinu.

Ukoliko Vas zanima još nešto – slobodno se javite putem kontakt forme.

????

A eto što kaže naš statut:

III. ?LANSTVO U UDRUZI

?lanak 8.

?lanom Udruge može postati svaka fizi?ka osoba koja prihvati statut i pravila društva.

?lanstvo u udruzi dokazuje se planinarskom iskaznicom i potvrdom o pla?enoj ?lanarini za teku?u godinu.

?lanak 9.

?lanom Udruge se postaje upisom u Knjigu popisa Udruge koju vodi tajnik Udruge temeljem pismenog ili usmenog zahtjeva ili izraženom usmenom ili pismenom željom.

Svakom ?lanu Udruge izdaje se ?lanska iskaznica.

?lanak 10.

Upravni odbor Udruge odre?uje iznos ?lanarine za svaku teku?u godinu.

?lanak 11.

Prava i obveze ?lanova su:

• pla?anje ?lanarine
• bavljenje planinarskom aktivnoš?u ili nekom drugom aktivnosti u prirodi
• sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge
• ?uvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.
Za povredu prava i obveza ?lanu Udruge izri?e se stegovna mjera. Stupanj odgovornosti, vrste stegovnih mjera i na?in izricanja stegovnih mjera odre?uju se posebnim aktom; Pravilnikom o stegovnim mjerama koje donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.

?lanak 12.

?lanstvo u udruzi prestaje:

1. Dragovoljnim istupom (davanjem pismenog ili usmenog zahtjeva)
2. Isklju?enjem zbog povreda prava i obveza ?lanka 11. ovog Statuta
3. nepla?anjem ?lanarine
4. smr?u
….